همین که می نویسم

 

همین که می نویسمو به واژه می کشــــــــم تو رو

 

دوبـــــاره بار غم می شیــنه روی شونه های من

 

همین کــــــــه می شکفی مثه یه گل میون دفترم

 

                                                  دوباره گرمـــــــــی لبات رو بار گونه های مــــــــن

 

همـــــــــــــین که میری از دلم قرار آخرم میشی

 

دوباره زخـــــــــــم می خورم دوباره باورم میشی

 

همیشـــــــــه کم میارمت همیشه کم میارمت

 

نمیشه که نبارمت

 

همیشــــــــــــــــــه کم میارمت همیشه کم میارمت

 

 نمیشـــــــــــــــــــه که نبارمت

 

نمیشه که نبارمت

 

گریه فقط کار منه تو اشکاتو حروم نکن

 

به واژه ای نمــــــــــــــی رسی این جوری پرس و جو نکن

 

فاصلـه هـــــــــــــــا ماله منم تو فاصله نگیر ازم

 

بمون که باورت بشــــــــــــــــــه گریه نمیشه سیر ازم

 

همیشه کم میارمـــــــــــــــــــت همیشه کم میارمت

 

نمیشه که نبارمت نمیشه که نبارمت

 

همیشه کم میارمت همیشه کم میارمت

 

نمیشه که نبارمت نمیشه که نبارمت

 

همین که مینویســـــــــــــــــــــم و به واژه میکشم تو رو

 

دوباره بار غم می شیــــــــــــــــنه روی شونه های من

 

همین که می شکفی مثه یه گل میون دفترم

 

دوباره گرمی لبات رو بار گونه های من

 

همین که مـــــــــــیری از دلم قرار آخرم میشی

 

دوباره زخم می خـــــــــــــورم دوباره باورم میشی

 

همیشه کم میارمــــــــــت همیشه کــــــــــم میارمت

 

نمیشه که نبارمت

 

همیشه کم میارمت همیشه کم میارمت

 

نمیشـــــــــــــــه که نبارمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب
[ جمعه 19 مهر 1392برچسب:, ] [ 14:30 ] [ طوبی مرادی ]
[ ]